Thursday, April 12, 2012

Thu Nam trong tuan bat Nhat Phuc Sinh

Trong cuộc sống thực tại của Chúng ta, chúng ta sẽ khó có thể tin những gì mà chúng ta không nghe, không thấy tận mắt. Phúc âm hôm nay chứng minh sự phục sinh của Chúa Kitô với thực tế. Chúa Giêsu đã sống lại bằng xương, bằng thịt, không phải là bóng ma hay ảo tưởng,  Ngài đã chứng minh sự sống lại thật sự của Ngài với các môn đệ bằng cách ngài đã cho các môn đệ thấy dấu đinh đóng trên bàn tay, bàn chân và dấu đâm nơi cạnh sườn của Ngài. Chúa Giêsu cũng giải thích cho họ biết rằng kinh thánh cũng đã báo trước cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu thực sự ăn cá luộc trước mặt họ, vì Ngài muốn chứng minh rằng Ngài là người thật có xác thịt và tâm hồn. Ngài không phải là một con ma hoặc chỉ là một cái bóng tinh thần.

Trọng tâm của Phúc âm là thập giá Chúa Kitô, qua thập giá Chúa Giêsu đã đánh bại kẻ thù là cái chết trong tội lỗi của chúng ta và Sa-tan . Và Thập Giá Chúa Kitô đã giành được sự tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Thập giá Chúa Kitô là chìa khóa cửa và cánh cửa thiên đàng. Đường dẫn chúng ta đến với vinh quang phải được thông qua thánh giá.

Khi các môn đệ thấy Chúa Phục Sinh, họ không thể tin được ! Làm thế nào mà cái chết có thể dẫn đến cuộc sống, thập giá gỗ có thể đưa đến chiến thắng? Chính Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy con đường thật và cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi tội lỗi và tuyệt vọng, và tất cả mọi thứ khác mà có thể ngăn cản làm cách biệt tình yêu thật sự của Ngài.

Cũng như các môn đệ đầu tiên đã được ủy thác để mang lại tin mừng và sự cứu rỗi của Chúa Kitô cho tất cả mọi dân tộc, mọi nước. Vì vậy, chúng ta cũng được kêu gọi để làm chứng nhân về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả những người chung quanh. Là Kitô hữu, chúng ta phải là chứng nhân niềm vui phúc âm và đem tin Mừng cứu rỗi của Chúa Kitô cho mọi người.

No comments:

Post a Comment